Sněžka Sherpa Cup

Závod horských nosičů

Vynést na zádech 40 kg je pěkná dřina. A co teprve, když je nesete z Pece pod Sněžkou až na Sněžku. Závod je dlouhý 7 km, závodníci překonají převýšení 772 m. Ti nejlepší zvládnou trasu doslova uběhnout za 1 hodinu a 15 min. Od roku 2014 existuje i kategorie EXTRÉMNÍ zátěž, při které nosiči vynesou 60 Kg. Závod je otevřen i ženám, které nesou zátěž 20 Kg . Vyzkoušet si staré nosičské řemeslo na vlastní kůži přijde každoročně třicítka těch nejodvážnějších. Závod má dvě varianty - zimní, pořádaný v měsíci lednu a letní, pořádaný v měsíci červnu. Na závod je třeba se registrovat. Úkolem závodníka je v co nejkratším čase vynést na vlastní krosně / batohu námi poskytnutou zátěž ( balenou vodu Rajec nebo Kofolu ) z Pece pod Sněžkou - dolní stanice lanovky na Sněžku, dále přes Růžovou horu, až do České Poštovny na Sněžce. Ženy se mohou registrovat v kategoriích: Letní varianta 20 kg  / Zimní varianta 15 kg. Muži se mohou registrovat v kategoriích: Letní varianta 40 kg a 60 kg / Zimní varianta 30 kg.

Zimní závod Sněžka Sherpa Cup 

se uskuteční v termínu 29.1.2022


Registrace k zimní variantě závodu Sněžka Sherpa

Cup proběhne v termínu: od 15.9.2021  do 10.12.2021 


!! Registrace ( startovné ) v závodě činí 660,- Kč !!

Česká poštovna Anežka na nejvyšší hoře - Sněžce


Obecná pravidla k závodu Sněžka Sherpa Cup

Účastník (závodník) amatérské soutěže ve sportovní vynášce Sněžka Sherpa Cup (dále jen Závod) prohlašuje, že v Závodě startuje ze své vůle, na vlastní nebezpečí, svou odpovědnost a osobní riziko, a je fyzicky a psychicky způsobilý této sportovní disciplíny (Závodu) se zúčastnit, a dále deklaruje, že netrpí žádnou závažnou nemocí, neutrpěl žádné závažné zranění ani není postižen žádnou závažnou duševní nebo jinou vadou, které-á by mu mohla způsobem hodným vážného zřetele účasti v Závodě bránit. Krom toho prohlašuje, že je starší 18cti let s tím, že si je tudíž plně vědom, že v souvislosti se svou účastí v Závodě hrozí jeho osobě nebezpečí možného zranění, resp. jiné závažné následky, jakými mohou být např. podvrtnutí, vykloubení končetin, přetížení, zlomeniny, teplé a chladné zranění, kousnutí a bodnutí hmyzem a jiných zvířat, psychická traumata, které mohou v Závodě nastat, a potenciálně trvalé ochrnutí nebo smrt, přičemž pokud dojde ke zranění nebo poranění své osoby v Závodě, dává tím výslovný souhlas s poskytnutím mu první pomoci a s lékařským ošetřením své osoby a krom toho tímto Pořadateli i potvrzuje, že má za řádně uzavřené zdravotní pojištění své osoby. Účastník si je plně vědom doporučení Pořadatele absolvovat před Závodem individuální lékařskou prohlídku, a dále že Pořadatel během Závodu nenese žádnou odpovědnost za zdraví a život závodníka, a to ani během případného tréninku na Závod a případných doprovodných akcí Závodu. Účastník je obeznámen s tím, že Pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání Závodu, zejména za místo startu a trasu Závodu, ale nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav či funkci tratě nebo specifické podmínky soutěže dané např. vlivem počasí, a dále i s tím, že bude-li během Závodu nucen použít pozemní komunikaci, je si vědom na takovýchto cestách dodržování krom pravidel Závodu daných tímto prohlášením i pravidel silničního provozu. Pro závodníka platí v Závodě striktní zákaz přijetí jakékoliv pomoci s vynáškou, tzn., že závodník je uvědomen o přísném zákazu, že vynášku nesmí přenechat nikomu k nesení ani si ji nechat nikým nadnášet, nechat se s vynáškou tlačit nebo tahat anebo si vynášku nechat kýmkoliv čímkoliv podepírat! Nastane-li takový případ pomoci, závodník bude diskvalifikován! Závodník tak bere na vědomí, že v Závodě nesmí vyjma přijetí eventuálního občerstvení od druhé osoby (svého asistenta nebo kolemjdoucího turisty) přijmout jakoukoliv cizí pomoc s vynáškou, jakože ani žádnou pomoc jinému závodníku nesmí poskytnout, jinak bude diskvalifikován. Výjimkou z uvedeného je jen poskytnutí první pomoci zraněnému závodníkovi, které je tímto povinné!! Závodník soutěží v Závodě pouze s vlastní sportovní výstrojí, tj. např. s vlastní krosnou či batohem a s vlastními úvazky, přičemž pro ulehčení chůze a odlehčení zátěže může použít také hole. Aby závodník dostál podmínkám této soutěže a mohl v ní být klasifikován, musí dorazit do cíle v limitu čtyř hodin a absolvovat součastně i celou Pořadatelem vytýčenou trasu Závodu. Účastník prohlašuje, že si je vědom nejen všech důsledků spojených se svou účastí v této soutěži, ale i toho, že není oprávněn požadovat na Pořadateli žádná finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv svého zranění nebo jiné mu vzniklé škody, kterou utrpí v souvislosti se svou účastí v Závodě. Účastník je tímto Pořadatelem informován, že jim nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škod způsobených účastníkům v souvislosti s jejich účastí v Závodě. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel během Závodu nepřebírá odpovědnost za škodu na odložených věcech účastníka. Účastník souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v Závodě byly Pořadatelem nebo osobou jim zmocněnou zvukově i vizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje Pořadateli svolení, aby audio či audiovisuální záznamy nebo fotografie, vytvořené před, během, a po skončení Závodu, byly Pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) za účelem prezentace Závodu, a to bez nároku účastníka na jakoukoliv odměnu, načež si je tímto vědom a souhlasí, že před, během, a po skončení Závodu, není bez předchozího souhlasu Pořadatele a řádné akreditace, nikdo další Závod oprávněn fotografovat nebo i jiným způsobem zaznamenávat jeho průběh (vyjma pořizování záznamů pro potřeby účastníka). Již registrace která byla účastníkem závodu uhrazena je nevratná, avšak je možné převést registraci na jiného účastníka po domluvě s pořadatelem Sněžka Sherpa Cup ať telefonicky nebo emailem.


 OFICIÁLNÍ  PARTNEŘI
ZIMNÍHO ZÁVODU
SNĚŽKA SHERPA CUP
29.1.2022


Registrační formulář